kravi-logo

חדשות

הורדנו מחירים

אותו שירות מצויין במחירים מעולים

מדרגות מס הכנסה 2013

מדרגות מס 2013

 

מס ההכנסה בארץ הינו מס פרוגרסיבי, כלומר, ככל שמרוויחים יותר, משלמים יחסית יותר מס. מכיוון שלפי שיטה זו נגבה מס ההכנסה באופן מדורג הוגדר המושג 'מדרגות מס'.

'מדרגות מס' נהוגות במדינות רבות בעולם ומטרתן לפלח ולקטלג את רמות ההכנסה ולגבות מכל רמת הכנסה מס שונה לפי מדרגת המס המתאימה לה.

על פי מדרג זה ישלם בעל הכנסה מסוימת את מס ההכנסה היחסי אותו הוא חייב למדינה בגין השתכרותו. שיעור המס יעלה בהתאמה לגובה ההכנסה, וככל שההכנסה עולה כך ישלם האזרח על פי מדרגת מס גבוהה יותר.

מטרתן של מדרגות מס בישראל היא להקל על אזרחים אשר אינם משתכרים שכר גבוה ולסייע לשכבה החלשה לשאת בנטל המיסים. בדרך זו שואפת המדינה לצמצום הפער החברתי והכלכלי בין האזרח העשיר לעני, כאשר אדם אשר משתכר משכורות גבוהות יותר ייטול חלק גדול יותר בהכנסות המדינה ואילו אדם אשר משתכר משכורות מצומצמות יהיה מחוייב בהתאם לתרום רק חלק קטן מהכנסתו. המדינה אינה מפסידה מכך שהשכבות החלשות יותר משלמות סכומים זעומים ולעיתים אף אינן משלמות כלל משום שהאזרחים העשירים משלמים את חבותם בהכנסות במשק על פי מדרגות מס גבוהות, ובכך מחפים על 'חוסר המיסוי' של העניים.

גובה מדרגות המס במדינת ישראל נקבעות על פי בסיס שנתי קבוע אשר מתעדכן מעת לעת על ידי הממשלה, אולם נהוג להתייחס אליהן באופן פרטני, חודש בחודשו. בשנים האחרונות בעקבות המלצות מקצועיות ותיקונים אשר נערכו בהתאם בפקודות מס הכנסה, הפחיתה המדינה את המיסים באופן הדרגתי וכיום עומד המס השולי המירבי על כ- 48 אחוזים.

 

להלן טבלת 'מדרגות המס' לשנת 2013

 

גובה ההכנסה החודשית ב₪

שיעור המס למדרגה

הכנסה שנתית ( יגיעה אישית)

שיעור המס

עד 5,200

10%

עד 62,400

10%

מ 5,201- עד 8,880

14%

מ 62,401- עד 106,560

14%

מ 8,881- עד 14,000

21%

מ- 106,561 עד 168,000

21%

מ 14,001- עד 20,000

31%

מ- 168,001 עד 240,000

31%

מ- 20,001 עד 41,830

34%

מ- 240,001 עד501,960

34%

מכל שקל נוסף

48%

מכל שקל נוסף

48%

 

 

הכנסה חודשית) לא מיגיעה אישית(

שיעור המס

הכנסה שנתית לא מיגיעה אישית(

שיעור המס

עד 20,000

31%

עד 240,000

31%

מ-20,001 עד 41,830

34%

מ- 240,001 עד 501,960

34%

מכל שקל נוסף

48%

מכל שקל נוסף

48%

 

החל מחודש ינואר 2013 עומדים שיעורי המס אשר חלים על הכנסה מיגיעה אישית, על מדרגה מינימאלית של 10 אחוז מס, אשר נגבים על משכורת מצטברת של 5,200 שקלים ומעלה.

על כל שקל מעל משכורת בת 5,201 שקלים ינוכו ממשכורתכם 14 אחוזי מס, וכך הלאה עד לניכוי מס שולי מקסימאלי בשיעור 48 אחוז, עבור הכנסה חודשית אשר תעמוד מעל 41,831 שקלים.

 

ישנן עילות רבות אשר בגינן יכולות להיות טעויות בחישוב מס ההכנסה אשר יאפשרו לקבל החזר מס ממס הכנסה, הרבה מהעילות הללו ישנו את מדרגת המס אשר לפיה נגבה המס בפועל.

על מנת לבדוק את זכאותך להחזר מס מומלץ להתייעץ באיש מקצוע.

חברת 'קרבי ניהול בע"מ' תשמח לשרת אותך בנושא זה. ליצירת קשר עימנו לחץ כאן